##---- නිරෝගී චිර ජීවනය සඳහා ----##

This web site is still under editing and updating. 

Thanks for visiting us.

CHIRAJEEWA & Healthbook Management team. 

 


FOR MORE INFORMATION CLICK ON EACH TOPIC - විස්තරාත්මක කරුණු සඳහා  මාතෘකා  CLICK  කරන්න


 

Register for online services

මාර්ගස්ථ  සේවාවන්හි  ලියාපදිංචියට 

Healthbook.lk

See the steps | අනුගමනය කළ යුතු පියවර      

facebook  |  YouTube 

 


CHIRAJEEWA MEMBERSHIP | BEST INVESTMENT FOR  HEALTH    

චිරජීව සාමාජිකත්වය | සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් හොඳම ආයෝජනය 


OUR DIFFERENT MEMBERSHIPS අපගේ විවිධ සාමාජිකත්ව වර්ග


 

MEETING A DOCTOR IS NOT POSSIBLE ALWAYS

Due to various reasons.

ONLINE DOCTOR MEETING IS THE ANSWER

Due to current situation of the community

TEAM OF DOCTORS STUDY YOUR ALL HEALTH INFORMATION

To analyze your health condition deeply

CHIRA - JEEWA MEDICAL SERVICE COORDINATE THIS

By linking you with a team of doctors

HEALTHY LONG LIFE AND HAPPY FAMILY FOR YOU

By maintaining CHIRA JEEWA membership


ADDITIONAL CONTENTS      |    මතර ට‍ුන


(1) TO OBTAIN SERVICES                          |      සේවාවන් ලබාගැනීමට 

01- Just six steps to follow...........................සරළ පියවර 6 ක් පමණයි 

02- Who can apply for our membership?.... සාමාජිකත්වය සඳහා අයඳුම්කළ හැක්කේ කාටද? 

03- How to register as a member?.............. සාමාජිකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද

04- Maintaining membership is easy.............සාමාජිකත්වය පවත්වාගෙනයාම ඉතා පහසුයි 


(2) OUR E-HEALTH SERVICES.         |       අපගේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවාවන්

01- C-J Self - Health assessment app...........සෞඛ්‍යය ස්වයං - අධ්‍යන මෘදුකාංගය 

02- Online health profile account..................මාර්ගස්ථ සෞඛ්‍ය තොරතුරු ගිණුම 

03- C - J Mobile App....................................... චිර- ජීව දුරකථන මෘදුකාංගය 

04- About our Diabetic clinics...................... අපගේ දියවැඩියාව සායන සේවාවන් ගැන 

05- A life partner for health promotion........ ඔබගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනයට සහකරුවෙක් 


(3) AWARENESS  ARTICLES.          |         දැනුවත් කිරිම් ලිපි / තොරතුරු

01- International guidelines on PHR........... ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් සහ මාර්ගෝපදේශ 

02- About world wide health Co-ops............ ලොව පුරාවු සාමාජික සෞඛ්‍ය සමුපාකාර ගැන 

03- About your family doctor................ ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා ගැන

04- Who is doctor? Who is patient?..............රෝගියා සහ වෛද්‍යවරයා හඳුනා ගනිමු

05- Theoretical background of mission........සේවාවන්හි සිද්ධාන්තික පසුබිම  


 

 

*E-MAIL: cihrajeewa@gmail.com / healthbooklk@gmail.com 

*HOTLINE : 0774042223 / 0703004009.

*Business  Reg : 3/11/190/2017-06-19/10 (Southern PC)

*PHSRC     Reg : PGP-1454  *Company Reg : PV-130178                         ALL RIGHTS RESERVED WITH CJMS - COPY RIGHT - 2021.